Điện thoại: 0913 92 44 66
Địa chỉ: Cầu Chữ Y, Quận 8

Xe Dragster, 4 nước hợp tác.