Điện thoại: 01676726999
Địa chỉ: Phường A , Thành Phố Châu Đốc