Một số cổ vật cho a e tham khảo kiến thức thời Thương - Chu


1...Dui – Dùng để đựng thức ăn khi thực hiện nghi lễ trong triều đại Đông Chu.

2...Chén rượu của triều đại nhà Thương có chạm khắc hình một con chim rất đặc biệt.


3...Bình rượu bằng của nhà Thương.

4...Tượng ngọc bích vào cuối triều đại nhà Thương.


5...Đồ trang trí của triều đại Tây Chu.


6...Bình đựng rượu triều đại Tây Chu.7...Bình đựng rượu vào cuối triều đại Tây Chu.8...Chuông cổ Đông Chu, thời Xuân Thu.

9...Đồ trang sức thời Đông Chu.
Cổ vật thời Thương - Chu . Ae được thõa mãn nhãn