1 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hội Chữ Thập Đỏ Phường 11

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 1 / 2 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 1129 / 20 Lạc Long Quân, Phường 11 , quận Tân Bình , TP HCM .

2 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hội Chữ Thập Đỏ Phường 5

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 7 / 2 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : 187/1 Phạm Văn Hai , Phường 5 , Quận Tân Bình , TP HCM .

3 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hội Chữ Thập Đỏ Phường 7

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 8 / 2 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 947 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7 , Quận Tân Bình , TP HCM .

4 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Dự Bị Quận Hội

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 14 / 2 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : 01 Đồng Đen , Phường 12 , Quận Tân Bình , TP HCM .

5 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 12

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 1 / 3 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : Chùa Từ Tân - 90 / 153 Trường Chinh , Phường 12 , Quận Tân Bình , TP HCM .

6 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 6

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 8 / 3 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 35/40/9 Đất Thánh , Phường 6 , Quận Tân Bình , TP HCM .

7 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 10

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 11 / 4 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : 290 Âu Cơ , Phường 10 , Quận Tân Bình , TP HCM .

8 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 9

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 12 / 4 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 742 Lạc Long Quân , Phường 9 , Quận Tân Bình , TP HCM .

9 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 3

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 19 / 4 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 88/6B Phạm Văn Hai , Phường 3 , Quận Tân Bình , TP HCM .

10 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 4

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 16 / 5 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : 390 Hoàng Văn Thụ , Phường 4 , Quận Tân Bình , TP HCM .

11 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 14

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 17 / 5 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 940 Âu Cơ, Phường 14 , Quận Tân Bình , TP HCM .

12 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 15

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 24 / 5 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 822 Trường Chinh , Phường 15, Quận Tân Bình , TP HCM .

13 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 7

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 28 / 6 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 149 Bành Văn Trân , Phường 7, Quận Tân Bình , TP HCM .

14 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 5

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 12 / 7 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 187 / 1 Phạm Văn Hai , Phường 5 , Quận Tân Bình , TP HCM .

15 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Dự Bị Quận Hội

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 25 / 7 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : 01 Đồng Đen , Phường 12 , Quận Tân Bình , TP HCM .

16 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 6

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 26 / 7 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 35 / 40 / 9 Đất Thánh , Phường 6 , Quận Tân Bình , TP HCM .

17 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 12

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 8 / 8 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : Chùa Từ Tân - 90 / 153 Trường Chinh , Phường 12 , Quận Tân Bình , TP HCM .

19 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 10

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 22 / 8 / 2015 ( Sáng Thứ 7 )

- Địa Chỉ : 290 Âu Cơ , Phường 10 , Quận Tân Bình , TP HCM .

20 . [ TP HCM ] Đơn Vị Tổ Chức Hiến Máu Hội Chữ Thập Đỏ Phường 9

- Thời Gian : Sáng 7 h 30 ; Ngày 6 / 9 / 2015 ( Sáng Chủ Nhật )

- Địa Chỉ : 742 Lạc Long Quân , Phường 9 , Quận Tân Bình , TP HCM