- Kích thước: Cao 56cm, miệng 22cm, bụng 86cm
- Tình trạng: Miệng sờn tí men, gọi lành 100% cũng đc
Bình Bát Tràng cũ, cốt gạch, đắp nổi tam thái chim hoa (công cúc) đẹp. Đáng chưng chơi và sưu tầm ạ