Mùa đông lạnh dần<br>
Kính gửi các bác những chiếc sưởi Liên xô<br>
Êm nhẹ mà lại cổ cũ<br>
Ấm áp mà lại nhẹ nhàng<br>
<br>
Điện thoại: 01239804265<br>
<br>