Tô rồng, long mã: cao 10.3 cm, đường kính miệng 27.5 cm, đường kính trôn 11.3 cm. Tình trạng toàn lành!
Điện thoại: 0978556675
Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm