số 1....kt dài 45, rộng 24, dầy 10......
số 2.....kt dài 36, rộng 22, dầy 10.....
số 3.....kt dài 34 rộng 22 dầy 14....
số 4.... kt dài 40 rộng 22 dầy 10....