Giao lưu pho Lão tử lũa trắc đẹp, dị, mặt thần thái của nghệ nhân Đạt cảnh, cao 60, nặng 16,17kg ​