[IMG]data/attachments/54/54782-ac8000a1b04491b6f7c44cdc4fcf3e65.jpg[/IMG]

Em Hitachi để bàn, thiết kế 2 đế, xoay thoải mái, kết cấu hầu hết bằng thép, cánh 30cm.Đang hoạt động tốt, nguyên bản, điện 100v.

Xem ảnh 52346