0946355507 - Nguyen viet Hoang

Quạt con cóc xưa kỉ niệm thời bao cấp vỏ nhôm ít gặp ,hình thức còn khá đẹp đang chạy tốt + quạt tai voi xưa của Nga đang hoạt động bình thường ,giao lưu cả hai : 900k .