Mời phố xem chơi một bản đông bích đồ thư 14cm, cốt sứ thấu quang.