Mời phố cùng xem chơi chiếc ấm trà độc ẩm vẽ tích thần tài.