Chung tống: đk 7cm, cao 5cm. tóc nhẹ 3 đường
Chung quân: đk 5.5cm, cao 4cm, 1 chung tóc 1 đường, 2 chung tóc 2 đường.