Tráp sứ đời Minh, tích "ngao du tiên lái đò" các bác cho lời bình, đánh giá và giao lưu.