LH: Thi
Điện thoại: 0919853124
Địa chỉ: 3 YAGOUT t/p DALAT

Canon AE II nguyên bản dùng tốt , còn Catalog kèm.LH: Thi
Điện thoại: 0919853124
Địa chỉ: 3 YAGOUT t/p DALAT