Mời phố cùng xem qua bát sen cua cao 6cm, miệng 13cm.