Một cục dính UC vớt tàu đắm CM mời ACE xem chơiCảm ơn ACE ghé xem.