Dầm trà đường kính 15cm, lành. Hiệu đề Tuyên Đức Niên Chế
Cặp ly Cao 4,5cm. đk 5,6cm. Một ly lành tít, một ly tóc mờ.