Dầm Trà Tam Hựu - kích thước 17,3 cm , hiệu đề Ngoạn Ngọc .
Bản minh văn : " Lĩnh Mai xuân tín tảo
Tùng ,Cúc tuế hàn chinh "