Xu tròn lỗ vuông.

2 xu an pháp tb . tiền gián của mạc cữu hà tiên.
Dk 2.1 và 2.2 cm.
安 法 通 寶。2 xu hàm bình nguyên bảo.dk 1.9 và 2.1 cm.
咸 平 元 寶。
4 xu đẹp.vở sạch chữ đẹp.
Hoàng tống tb.
2 xu tuyên hòa tb.
Xu thánh chu nguyên bảo.
Dk 2.4 cm.