Cốt đá, đẹp như ngọc, men cực khỏe
Đường kính gần 16cm, dăm tóc như hình