Ce xanh kích thước lớn gl

Men ngọc xanh rì. Hiệu đề đại thanh càn long niên chế
Kích thước lớn, lớn 26cm
Cờm vành, tóc 2 lằn mờ 3-4cm