Dầm trà mã liễu, Ngoạn Ngọc chuẩn cổ, đk 12,5cm, tóc 1 đường và mất thịt ngay chỗ 6 giờ và lát nhẹ 2 chỗ trên vành bên trong men. còn lại lành tít.