Khổng minh thu 10 vạn mũi tên trong 3 ngày, dầm 16cm hiệu đề chữ thọ mời phố cùng xem