Em giao lưu 1 bì thư như hình của Bộ y tế, bao ship tòan quốcThank ACE đả xem tin