Bộ Khay trà dài 24cm, rộng 18,5cm. lành
Bốn ly cùng tích cùng hiệu đề cao 5,7cm. rộng 7cm, lành