Đĩa lớn đk 14cm. lành tít
Đĩa nhỏ đk 12,8cm, có 2 vệt âm mờ ngắn 1,5cm