Mời bà con cùng xem qua bộ dầm trà và chung tống tích gia Long tẩu quốc. Dòng đồ Tk 19.