Đĩa Minh phân ô bát quái

Niên đại Minh 500 năm
Đường kính 21cm. một đĩa lành tít, một đĩa có vệt âm mờ