Niên đại Minh
Ly Tống đk 7,7cm, lành tít
Bà lý quân:đk 6cm, 2 lý lành tít, 1 ly có vệt âm