++) Xu này hiện đang tìm đường về Hà Nội trong tuần sau. Em bán xu này với giá 1 triệu VND.
Thông tin về xu như sau:
- Hàm lượng bạc: 92,5%
- Trọng lượng: 31,47 g