Ly tống vẽ cảnh ngắm trăng
Cao 4,8 cm, đường kính 7 cm,âm mờ