Ly tống vẽ cầm kỳ thi họa, chàm già vẽ tơ tóc
Cao 5 cm, đường kính 7 cm,cờm vành âm 2 lằn mờ ngắn