"Anh hùng gặp lúc gian nguy
Giữ thân mưu sự, chờ thời hưng gia"
Dầm quân đk 18cm, âm mờ
Dầm tống đk 14cm, không âm tóc, chỉ lát men, chủ yếu là là bên trong mà thôi