Khay gỗ xưa rộng 23cm, cao 5cm, đáy bị rạn , thành xung quanh cũng bị rạn, nhưng còn rất chắc