Bình rượu Tống, 4 vấu, cao 19cm, đk bụng 13cm, lành tít