Thủy trì Ce Nguyên gl

Dáng loại to, Đường kính bụng 8,5cm. cao 5cm, lành