Hiệu chữ nhỏ già, chàm già
Đường kính 17,5cm, âm mờ 1 lằn mờ, còn lại lành