Bát Minh phố vẽ cúc dây ĐK 15 cm. Lành, men lạc tinh rất đẹp. Kính quý bác yêu đồ sâu tuổi !