Đã được độ chế khoé léo
Cao 10cm. chu vi bụng 29,5cm. lành
Thân có những sớ viền sọc chạy nổi đẹp mắt, mực chàm cô ban