Dầm: đk 14cm.tóc mờ 1 đường
Ba ly: cao 3cm. đk 5cm. lành tít