Chàm lam xanh bắt mắt,sứ mỏng thấu quang, cờm vành
Đường kính gần 15,5cm
Bát 1 Lành
Bát 2 re duy nhất 1 lằn mờ 3cm

Bát 1


Bát 2 :