Mời bà con làng xã cùng xem qua một chú nghê dòng đồ ung chính vớt biển 18th.