Đồng ta xịn , ông cao nhất 80 cm , ông thấp nhất 40 cm , cả bộ nặng 450 kg , chuẩn đồ cũ