Đồng đỏ mắt cua , khảm cực nét , cao 45 cm , cả đôi nặng , hơn 30 kg , chuẩn đồ