cặp chân nến bằng đồng xưa , cao khoảng 25 -30 cm, long qui hạt đội lá sen , chân có 4 chữ hán đại minh tuyên đức , đồ đúc thủ công toàn khối