bán cặp cóc bằng đồng chuẩn xưa , cóc nặng hơn 1 kg 1 con, dưới chân có 4 chữ hán ,