Nồi đồng nặng 9kg. Quai đúc bằng đồng lạnh. Được truyền từ 4 đời rồi. Ai cho giá được bán luôn