Nhờ các thím thẩm định và cho giá. Nồi đồng quai đúc bằng đồng lạnh. Trước đời ông cố nội tới h.